Mất bao lâu để xử lý một tập tin phương tiện truyền thông?