Tôi có thể giữ các tập tin của mình trong bao lâu? Có thể xóa chúng?