Những nhạc cụ nào có thể được tách ra trong Moises?